Obchodní podmínky

V platnosti od 1. 1. 2014

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

Anna Sedláková
Terezín 129, Terezín, 696 14
IČ: 75193400
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

1. Definice dalších pojmů

1.1. Služba – webová aplikace pro správu poštovních zásilek.

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.

2.2. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 3 pracovní dny.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci.

3.6. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.

5. Ochrana osobních dat

5.1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.